top of page
Plantsoen Huizum-Oost

Locatie: Leeuwarden
Landschap: park, stedelijk
Functie: spelen, groen
Oppervlakte: 1,0 ha
Opdrachtgever: bewoners Sierksmastraat
Team: My BackYard
Soort opdracht: bewonersinitiatief, schetsontwerp, bouwstenen

 

 

Een bouwdoos vol met ingrediënten

 

Vanuit de wijkorganisatie Huizum-oost zijn een aantal overleggen opgestart om de directe omwonenden van het speelveldje aan de Sierksmastraat te betrekken bij het ontwerp omdat het speelveldje niet meer voldeed. Gebrek aan uitstraling en geschikte spelaanleidingen die recht doen aan deze plek spelen de locatie parten en vragen om een aangepaste inrichting.
Het ontbreken van groen met verblijfskwaliteit in de wijk onderstreept dit belang.

 

Uit de overleggen met de bewoners is een set concrete inrichtingsvoorstellen gekomen.
Om zich een beeld te vormen van de inrichtingsvoorstellen en draagvlak te creëren ontstond de behoefte deze te visualiseren in een ontwerp. De locatie bevindt zich letterlijk 'in my backyard', een uitgelezen kans voor My Backyard om haar naam eer aan te doen en deze opdracht ter hand te nemen.

 

Alle losse inrichtingsvoorstellen zijn samengevoegd in een helder ontwerp met een duidelijke overkoepelende visie en bijbehorende ontwerptaal. De introductie van een verbindend speelpad tussen het huidige speelveld en een speeltuin is hierbij van belang. Deze verbind en vergroot de gebruiks- en belevingswaarde.

 
Draagvlak voor de veranderingen is noodzakelijk, zonder zal de gemeente geen plan kunnen honoreren. Het ontwerp is daarom zo opgesteld dat bewoners kunnen kiezen welke voorstellen zij willen. Is er onvoldoende draagvlak voor één oplossing dan kan deze geschrapt worden zonder draagvlak te verliezen voor de resterende oplossingen.

plankaart speelplantsoen
vogelvlucht speelplantsoen
vogelvlucht speelplantsoen
bestaande situatie
visualisatie toekomstige situatie
bestaande situatie
ingredient: upgraden speeltuintje
ingredienten: speelpad
ingredienten: pad, bomen
ingredient: haag en speelstrip
ingredient: parkeren
ingredient: pannakooi
bottom of page